Chức năng - Nhiệm vụ Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia

( Ban hành kèm theo Quyết định số 6065/QĐ-BYT ngày 30/ 12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Chức năng

Viện có chức năng kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm; chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công; thông tin truyền thông và triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm:

 

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ:

 

2.3. Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật:

 

2.4. Đào tạo, bồi dưỡng:

 

2.5. Hợp tác quốc tế:

 

2.6. Thông tin truyền thông:

 

2.7. Triển khai các dịch vụ công trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm:

 

2.8. Về quản lý viện:

 

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

3. Quyền hạn